Longship Invest

Procedure og forretningsgange

Læs mere om vores procedure og forretningsgange, risikovurdering, kontantforbud og kundekendskabsprocedure.

Procedure og forretningsgange

Longship Invest forpligter sig til at have skriftliggjort alle væsentlige procedurer vedrørende investering, investerede midler, udførelse af ordre, kundeforhold, risikovurderinger, opbevaring af kundeoplysninger, underretningsforpligtelser og lignende liggende som skriftlige procedurer. 

Longship Invest driver en professionel forretning med det erklærede formål at fungere som en troværdig og sikker investeringspartner for dets kunder. Det er med baggrund i dette, at selskabet i relation til sine økonomiske transaktioner til enhver tid søger at implementere den relevante lovgivning, der regulerer danske virksomheder, der er omfattet af eksisterende finansiel lovgivning.  

Longship Invest har derfor besluttet at indføre nedenstående procedurer for at forhindre sin involvering i denne form for aktiviteter. 

Risikovurdering

Longship Invest beskæftiger sig i et marked, hvor der har været gentagende eksempler på hvidvask og terrorfinansiering. Det er et erklæret eksistensgrundlag for selskabet at dette ikke sker for investerede midler selskabet råder over. Derfor har selskabet valgt at indføre et totalt kontantforbud, en omfattende kundekendskabsprocedure, der gennemføres uanset investeringsbeløb, og forpligter sig til at rapportere enhver mistænkelig adfærd blandt selskabets kunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK.  

Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke til hensigt at modtage investeringsmidler fra privatpersoner eller selskaber, der ikke har residens inden for den Europæiske Union for derved at minimere den risiko, der findes ved transaktioner fra tredje lande. 

Risikoen for at blive udnyttet i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering anses yderligere formindsket, da den investerede kapital udelukkende, investeres og plejes af Longship Invest selv. I medfør af selskabets forretningsmodel, ikke helt eller delvist lader dets kunder foretage transaktioner med de investerede midler mens de er i selskabets varetægt.   

Longship Invest vil mindst én gang årligt foretage en ny overordnet risikovurdering, ligesom der vil blive foretaget en ny risikovurdering inden for nærværende område, såfremt selskabet senere udvikler nye produkter, der tilbydes til kunder. 

Longship Invest påtager sig ikke ansvar for kundens eventuelt manglende indberetning af afkast til de danske skattemyndigheder, og foretager ej heller rådgivning herom. Selskabet følger dog nøje udviklingen på dette område, og forpligter sig til at følge de til enhver tid pålagte rapporteringskrav til relevante myndigheder, såfremt regler om dette måtte blive vedtaget på et senere tidspunkt. 

Kontantforbud

Longship Invest modtager ikke direkte indbetalinger i kontante midler. Såfremt en kunde ønsker at investere kontante midler, skal kunden indbetale disse til et pengeinstitut, der herefter overfører midlerne til Coinify, som er ansvarlige for konverteringen fra danske krone til kryptovaluta.

Læs mere om vores samarbejdspartnere

Kundekendskabsprocedure

Longship Invest foretager en omfattende kundekendskabsprocedure ved hver enkelt kunde. Der eksisterer en procedure for erhvervskunder, der investerer samt en procedure for investering gennem en juridisk enhed.

Kundekendskabsproceduren gennemføres ved alle transaktioner uanset investeringsbeløb, og investeringen bliver ikke foretaget førend hele proceduren er gennemgået. 

Fælles for begge procedurer er, at Longship Invest dels forpligter sit aftaleforhold med kunden ved, at denne skal give information såfremt nogle af de angivne oplysninger på nogen måde ændre sig. Longship Invest vil ligeledes løbende foretage kontrol af de indsendte oplysninger. Ligesom Longship Invest i sit kontraktforhold med kunden til enhver tid kan afvikle investeringen på kundens regning og risiko, såfremt aftaleforholdet og informationspligten misligholdes. Dette er også gældende såfremt selskabet får mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering. 

Longship Invest vil ikke uden skærpet opmærksomhed foretage investeringer for personer omfattet af den af Erhvervsministerens offentliggjorte liste med navne på personer omfattet af Lov om Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering § 2, nr. 8.